Privacy-statement

Het Hypotheekschap gebruikt ten behoeve van het adviseren over en bemiddelen in financiële diensten en producten een veelheid aan persoonsgegevens. Wij zijn er verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen en moeten voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij de gegevens delen en welke rechten u als klant heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy-statement informeren wij u hierover. 

1. Soorten gegevens   

De persoonsgegevens die wij (mogelijk) van u verwerken:

- contactgegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres

- geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat  

- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen wij om een kopie van een indentitietsbewijs)

- gegevens over dienstverband, (pensioen)inkomen, beroep en werkgever

-gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden

- gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen

- bijzondere persoonsgegevens , bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen, uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming)

- gegevens over eventuele fraudeaspecten (indien relevant)

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de onder andere volgende activiteiten in onze ondernemening:

- het beoordelen en accepteren van potentële klanten

- het (laten( beheren van onze relatie met ( potentële) klanten en bezoekers

- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand

- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

- het gebruik van een archiefbestemming

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen

- het versturen van informatie van specifieke aard

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst

- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust , bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen van aan wettelijke termijnen voor het    bewaren van gegevens

- de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd  weer intrekken 

- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds  de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie 

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

- Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die  wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst 

5. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

- of wij uw persoonsgegevens verwerken

- de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken

- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens

- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt

- beperking van uw persoonsgegevens

- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens

- overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek

- vragen over de inhoud van dit Privacy-statement

Let op:  het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten  weten 

6. Beveiliging van uw gegevens

- Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen

7. Verstrekken van gegevens aan derden

- Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als   wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als zo'n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van  de verwerking van persoonsgegevens 

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de  volgende personen of partijen:

- financiële instellingen, zoals banken of verzekeraars, bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product   hebt dat wij voor u beheren of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product 

- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden

- externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken doen dit uitsluitend voor doelen onder voorwaarden   die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten 

8. Klachtrecht

- Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant , Neem dan contact met   ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoongegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl